busfinder.com - Umbrella Holiday s.r.o.

Umbrella Holiday s.r.o.

CZ
Křížovnická 86, 11000 Praha 1, CZ

UID: CZ24751219

Umbrella Holiday s.r.o. (part of Umbrella Mobility Group) provide bus/coach transportation with own vehicles and has extensive experience in the coach tourism industry across the entire Europe. 

Our company is based in Prague, Czech Republic with branch in Berlin and coach locations in Münich, Frankfurt, Zürich, Vienna, Paris, Brussel and Amsterdam. 

We represent  the prestigious brand of Global Passenger Network in Czech Republic.

Naše kompletní smluvní a přepravní podmínky najdete zde: https://umbrellaholiday.com/op 

Doba před stanoveným odjezdem, resp. zahájením čerpání sjednaných služeb, ve které UMBRELLA HOLIDAY obdržela odstoupení od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila odstupné (stornopoplatek)                   

5 a více dnů 0% ceny sjednaných služeb             

méně než 5 dnů 100% ceny sjednaných služeb

V případě mezinárodní příležitostné přepravy platí pro odstupné následující podmínky.

30 a více dnů 0%                                       

30 – 7 dnů 10%                                            

7 dnů – 3 hodiny pře odjezdem 50%              

Méně než 3 hodiny před odjezdem 100%

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cena přepravy a ostatních souvisejících služeb je stanovena ve Smlouvě o přepravě.
  2. Cena zahrnuje pouze služby, které jsou vysloveně uvedeny ve smlouvě nebo s ní přímo souvisí.
  3. Platba může proběhnout osobně na pobočce Pramenná 3, 148 00, Praha 4 v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem na účet Umbrella Holiday.
  4. Případné slevy vyhlášené společností Umbrella Holiday po datu podpisu Smlouvy o přepravě nedávají Klientovi právo na využití těchto slev pro již uzavřenou Smlouvu o přepravě.
  5. Cenu dle příslušné Smlouvy o přepravě je klient povinen uhradit před zahájením přepravy v termínu stanoveném Smlouvou o přepravě.
  6. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak je klient povinen zaplatit dle bodu 4.3.2. nebo 6.7. těchto SPP. Při porušení tohoto závazku je Umbrella Holiday oprávněna od smlouvy odstoupit.
  7. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o přepravě v době kratší než  4 týdny před zahájením přepravy, je cena dle příslušné Smlouvy o přepravě splatná v okamžiku uzavření Smlouvy o přepravě.
  8. Klient je povinen uhradit cenu, buď osobně v provozovně Umbrella Holiday, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Umbrella Holiday č.ú. 31111133 / 5500, s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo Smlouvy o přepravě. Cena je v případě bezhotovostního převodu uhrazena dnem jejího připsání na účet Umbrella Holiday.
  9. V případě prodlení s řádným zaplacením ceny podle bodu 6. těchto SPP se klient zavazuje zaplatit Umbrella Holiday smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.